پوکه عدسی

پوکه عدسی پوکه عدسی قروه عایق بسیار خوب حرارت و گرما و صوت می‌باشد. به همین…