۱: سایز بندی خوب ۲ مقاومت خوب ۳ وزن مناسب با توجه به نوع کار ۴ قیمت مناسب...